A novai plébánia hivatalos honlapja

Az EN 'Szili Ernő - Az egyházi év népénekei' cimű népénektár énekei sorszám szerint rendezve:

Énekek sorszáma Tematikus fejezet címe

1 – 21

  1. Adventi énekek

22 – 57

  2. Karácsonyi énekek

58 – 62

  3. Újévi énekek

63 – 66

  4. Énekek Vízkeresztre

67 – 104

  5. Nagyböjti énekek

105 – 115

  6. Énekek a Nagyhétre

116 – 135

  7. Húsvéti énekek

136 – 137

  8. Énekek Áldozócsütörtökre

138 – 144

  9. Pünkösdi énekek

145 – 149

10. Énekek Szentháromság vasárnapjára

150 – 152

11. Úrnapi énekek

153 – 192

12. Oltáriszentség énekek

193 – 233

13. Énekek Jézusról

234 – 442

14. Mária énekek

443 – 453

15. Miseénekek

454 – 524

16. Énekek  szentekről, vértanúkról

525 – 555

17. Gyász énekek

556 – 600

18. Énekek különböző alkalmakra

 

 

Ének sorszáma Ének címe (fejezet szám)

1

A szent atyák Lymbusban (01)

2

Ádventi himnusz (01)

3

Ádventi Kyrie (01)

4

Áldjuk és dicsérjük a szép Szűz Máriát (01)

5

Gábor angyal elküldetett (01)

6

Gábriel elválasztaték (01)

7

Harmatozd le nagy Ég (01)

8

Harmatozz ég, s küld el (01)

9

Hív minket most egy tiszta szó (01)

10

Jézus, gyümölcse szent Szűznek (01)

11

Küldé az Úr szent arkangyalát (01)

12

Küldeték a szent Szűzhöz Isten erőssége (01)

13

Menj el sietséggel, arkangyal Gábriel (01)

14

Názáretnek kisded városában (01)

15

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő! (01)

16

Óh fényességes szép hajnal (01)

17

Szállást keres a szent család (01)

18

Tekints le már szent angyalaid közül (01)

19

Üdvözlégy Jesse virága (01)

20

Üdvözlégy Mária, boldog Isten anyja (01)

21

Üdvözlégy szent szűz, teljes malaszttal (01)

22

A kis Jézus megszületett, övendjünk (02)

23

A szent Szűznek magzatát (02)

24

Ahol a napnak fénye kél (Himnusz) (02)

25

Aranyszárnyú angyal (02)

26

Betlehem pusztáján örvendetes hír van (02)

27

Betlehemi kis városnak (02)

28

Betlehemnek őslakói (02)

29

Csendes éj, drága szent éj (02)

30

Dicsértessél, kis Jézuska (02)

31

Elindult Mária (02)

32

Eljött a nap, mit várva vártunk (02)

33

Ez öröm napja, Karácsony van ma (02)

34

Fel nagy örömre, ma született (02)

35

Felragyogott már Betlehemnek fénye (02)

36

Fenyőgallyas kis Jézuskám (02)

37

Jézus, Mária, szent József (02)

38

Krisztus Jézus született, örvendezzünk (02)

39

Kyrje, Kyrje kisdedecske (02)

40

Leszállt az ég dicső Királya (02)

41

Ma született, s jászolyba tett (02)

42

Mária, szent József, Téged magasztallak, (02)

43

Ne féljetek pásztorok (02)

44

Nektek zengjenek dél, nyugat, s kelet (02)

45

Nyugodj kisded csendességben (02)

46

Ó Jézus, Jézus, ó kegyes Jézus (02)

47

Ó, szép fenyő (02)

48

Óh, boldog Betlehem (02)

49

Óh, Istennek végtelen irgalma (02)

50

Örvendezzünk emberek (02)

51

Pásztorok keljünk fel (02)

52

Pásztorok talpra, az Isten ember lett (02)

53

Rossz a Jézus kis csizmája (02)

54

Soha nem volt még ilyen áldott éj (02)

55

Szóljatok, ó pásztorok (02)

56

Szűz Mária várja, várja (02)

57

Tiszta csendes éj vala (02)

58

Béke fejedelme, szentséges Istenünk (03)

59

Idők Ura, Istene előtted térdelünk (03)

60

Magasztaljuk a Teremtőt (03)

61

Óh édes mennyből szállott gyermek (03)

62

Új élet fényét, gyötrelmek végét (03)

63

János áll a part felett (04)

64

Nyugodj el szépen, itt már az este (04)

65

Pogányok, nemzetségek (04)

66

Vízkereszti himnusz  (04)

67

A megváltó szent kínhalál (05)

68

A szenvedés óráján (05)

69

Ah, mily nagy kár, pokol bezár (05)

70

Az Atyának egy Fia (05)

71

Bánat fogja el szívünket (05)

72

Bíborpiros szép rózsa nyílik a Golgotán (05)

73

Bú s fájdalom szívemet (05)

74

Bűnös lélek sírj óh, kérlek (05)

75

Dicsértessél tőlünk óh szent keresztfa (05)

76

Égi Anyánk, világ királynője (05)

77

Előttünk tündöklik Krisztus keresztje (05)

78

Ember, ember! mért borítod (05)

79

Fájdalmas Anyának, szép Szűz Máriának (05)

80

Fájdalomnak ünnepére jertek (05)

81

Folydogál a gyöngypatak (05)

82

Hódolunk előtted óh szent keresztfa (05)

83

Jaj, ha kínját tekintem a fán függőnek (05)

84

Jer ide, szólj velem (05)

85

Kérlek, oh emberi nemzet (05)

86

Kesergve jönnek ó Atyánk elődbe (05)

87

Kinek szívét a megígért fájdalom (05)

88

Király zászlói lengenek (Himnusz) (05)

89

Kiterjeszté az éj szárnyát (05)

90

Könnyek árja hull szememből (05)

91

Kyrie Nagyböjtre (05)

92

Magasan áll a Golgota ormán (05)

93

Mária, hét fájdalmidat (05)

94

Menny, föld alkotója (05)

95

Minek nevezzelek Téged (05)

96

Ó szent kereszt áldott fája (05)

97

Óh bűnös lélek, állj elő kérlek (05)

98

Óh dicsőség szent királya (miseének) (05)

99

Óh én szegény bűnös lélek (05)

100

Siessetek, hamar lejár (05)

101

Szent kereszted, lábaidhoz (05)

102

Szent véred hullásáért, könnyezésidért (05)

103

Üdvünknek boldog ünnepe (05)

104

Van egy jó hely, oda megyek (05)

105

A szeretet asztalához imádással (06)

106

Gyászba borult Isten csillagvára (06)

107

Megtörődött szívünkkel világ Királynője (06)

108

Végtelen szeretetednek szent asztalához (06)

109

Ha lelked vigaszát elvesztené (06)

110

Jézus szenvedéséről (06)

111

Királyi zászló fenn lobog (06)

112

Királyi zászlók lobognak (06)

113

Nyugodjál már virágom (06)

114

Szekvencia Nagypéntekre (06)

115

Föltámadt Krisztus e napon (06)

116

A nap fénytengerben ragyog (07)

117

Alleluja! alleluja! Megváltónk feltámadott (07)

118

Alleluja, övendezzünk (07)

119

Az isten igaz napja ez (Himnusz) (07)

120

Felnyílott a sír homálya, alleluja (07)

121

Feltámadt dicsőségesen (07)

122

Feltámadt Krisztus bizonnyal (07)

123

Feltámadt már Krisztus, örvendezzetek (07)

124

Hajtsunk fejet, hajtsunk térdet  (07)

125

Hála légyen az Istennek (07)

126

Húsvét van, feltámadt az Úr (07)

127

Krisztus feltámada (07)

128

Mennynek királynéasszonya (Csíksomlyó) (07)

129

Mit jelent a fény Jézus sírjánál (07)

130

Názáreti Jézus Krisztus a sírból (07)

131

Szekvencia Húsvétra (07)

132

Templomodba jöttünk (07)

133

Trónodhoz lépünk jó Atyánk (07)

134

Üdvözítőnk feltámadott (07)

135

Zengjen szívből fakadt ének (07)

136

Mennybe ment Krisztus e napon (08)

137

Óh Szűzanya, Fiadnak örülj (08)

138

Ébredjetek alvó lelkek (09)

139

Mit jelent az égi szózat (09)

140

Nagy az Úristen, nagy az Ő jósága (09)

141

Ó, én édes jó Istenem (09)

142

Pünkösdnek jeles napján (09)

143

Pünkösd napján Szentlelkét Isten (09)

144

Teremtő Lélek, jöjj közénk!(Himnusz) (09)

145

Ó mi örök szent Istenünk (10)

146

Ó  mi szent Atyánk (10)

147

Oltárzsámolyodra leomlom (10)

148

Teljes Szentháromság, egy igaz Isten (10)

149

Végtelen Szentháromság (10)

150

Dicsérd Sion Megváltódat, Vezérdet (11)

151

Íme étke angyaloknak (szekvencia/2) (11)

152

Győzedelmed ünnepére (miseének) (11)

153

Az Úrnak szent teste mutattatott fel (12)

154

Azért ezt a nagy Szentséget (12)

155

Bűnös lélek ide siess (12)

156

Csodákkal tündöklő isteni nagy erő (12)

157

Én nyomorult szolgád (12)

158

Engedj oltár zsámolyodra leborulni (12)

159

Engem annyira mért szeretsz (12)

160

Ezerszer üdvözlégy, ezerszer áldott légy (12)

161

Hódolatra jöttünk (12)

162

Imádlak térdre hullva nagy szentség (12)

163

Isten szállt le az oltárra (12)

164

Istenség mélysége, lelkek édessége (12)

165

Itt jelen vagyon az Istennek Fia (12)

166

Itt jelen van Jézus e szentségben (12)

167

Jöjj hozzám én Üdvözítőm (12)

168

Jöjjetek, angyalok, mennyei szent karok (12)

169

Kenyérszínben elrejtezett (12)

170

Keresztények boruljatok térdre (12)

171

Lángja szerelmednek, oh én Istenem (12)

172

Magasztalja lelkünk e szentséget (12)

173

Megtestesült Ige, világ üdvreménye (12)

174

Mennyből leszállott szent kenyér (12)

175

Most nyomorult szolgád folyamodom (12)

176

Ó, isteni titkos mély Szentség (12)

177

Óh felséges, oh szentséges (12)

178

Óh Jézus, hívek öröme (12)

179

Oh szentséges, kegyességes (12)

180

Óh szeretet szent emléke (12)

181

Óh világ örök csodája (12)

182

Óh, üdvözítő Jézusom (12)

183

Oltáriszentség! Föld és Ég (12)

184

Poba hullok Uram oltárod előtt (12)

185

Szent angyalok, égi karok (12)

186

Terítve már az Úr szent asztala (12)

187

Uram, jó nekünk itt lenni (12)

188

Üdvözlégy óh áldott drága nagy Szentség (12)

189

Üdvözlégy szent ostya (12)

190

Üdvözlégy szép rózsa, lelkünknek orvosa (12)

191

Üdvözlégy, áldott légy (12)

192

Zengedező énekszóval, (12)

193

Add nekem Jézus szívedet (13)

194

Ájtatos hív keresztények (13)

195

Bűnösöknek üdvössége (13)

196

Christus vincit (13)

197

Csendes alkony szállt a földre (13)

198

Dicsérjük, hívek, lelkesen (himnusz) (13)

199

Édes Jézus öntsd szívembe (13)

200

Édes Jézus öntsd szívembe (13)

201

Édes Jézus szent Szívének (13)

202

Égből leszállt aranyedény (13)

203

Elfogja lelkemet a néma bámulat (13)

204

Ha éltem útjain veszély közelg felém (13)

205

Hol vagy Jézus, lelkem sír utánad (13)

206

Isteni dicsőségét Jézus ma színében (13)

207

Jézus szent Szívéről zengjen (13)

208

Jézus Szíve, eléd jön árva gyermeked (13)

209

Jézus Szíve, hiszek benned (13)

210

Jézus Szíve, jöjj el hozzánk (13)

211

Jézus Szíve, szeretetnek (13)

212

Jézus Szíve, szeretlek én (13)

213

Jézusom add énnékem (13)

214

Jöjj el Jézus mi szerelmünk (13)

215

Kik Jézust látni jöttetek (13)

216

Királyi gyermek vagyok én (13)

217

Krisztus Király, a porba hullva (Erdély) (13)

218

Leborulva imádunk, Jézus édes Neve (13)

219

Lelkem tehozzád vágy, óh Istenem (13)

220

Mély imádással köszöntlek (13)

221

Ne csüggedj el, ha vészek érnek (13)

222

Óh Jézus egy szerelmem (13)

223

Óh Jézus hová menjünk (13)

224

Óh, ne búsulj föld árva gyermeke (13)

225

Óh, örök szeretet nagy mélysége (13)

226

Óh, szent szívek királya (13)

227

Örök Atyának Egy Fia (13)

228

Századoknak szent királya (13)

229

Szeretlek Jézus szent Szíve (13)

230

Szeretlek Jézus Szíve téged (13)

231

Üdvözlégy nagy Király (13)

232

Vezetsz Uram, vezetsz (13)

233

Világosság fénytengere (13)

234

A csattogányok zengnek (14)

235

A mennyei szent városnak (14)

236

A szent örömnek lángja bennünk ébredez (14)

237

Ahol állok, ahol járok (14)

238

Akik ide megérkeztünk pünkösd napjára (14)

239

Áldott légy ezerszer kegyes lourdes-i Szűz (14)

240

Amíg szívem dobog Szűz Mária (14)

241

Angyali dal, égi ének zeng ma (14)

242

Anyja ég s föld Istenének (14)

243

Asszonyunk, Szűzanyánk (14)

244

Atyaisten szép Leánya, Mária segíts (14)

245

Ave Maria, gratia plena (14)

246

Az Atya küldte Gábor angyalát (14)

247

Az égi dicsőség magaslatán (14)

248

Az Istennek házába siet (14)

249

Az Úrangyala köszönté szép Szűz Máriát (14)

250

Az út szélén áll egy szobor (14)

251

Boldogasszony verebélyi (14)

252

Boldogságos asszonyunk Szűz Mária (14)

253

Búcsúzunk már tőled (Máriabesnyő) (14)

254

Bús magyarok imádkoznak (14)

255

Bűnbánattól zokogva sírok képed előtt (14)

256

Csillagsugaras égi Szűzanyánk (14)

257

Dicsénekem örvendve zengem (14)

258

Dicsértessék a Jézus, Mária neve (14)

259

Dicsértessék a Jézus, Mária neve (14)

260

Dicsőséges olvasó, mennyei szép koszorú (14)

261

E siralom bús völgyéből (14)

262

E siralom völgyében, az élet tengerén (14)

263

Egek királynéja, Mária segíts! (14)

264

Egészen szép vagy Mária (Csíksomlyó) (14)

265

Egy jámbor házaspár hajdan (14)

266

Egy óhajtás, egy dicsének (14)

267

Eljöttünk hozád Szűz Anyánk (Csíksomlyó) (14)

268

Epedve kérlek Szűzanyám (14)

269

Ezen drága ékes templom (14)

270

Ezer éves nemzetünknek pártfogója (14)

271

Ezerszer köszöntünk, hozzánk érkezett (14)

272

Ezer veszélyben Szűzanyám (14)

273

Édes jó Anyánk, éltünk reménye (14)

274

Égi szűz virág, áldjon a világ (14)

275

Égi trónján ül fénytől ragyogva (14)

276

Égő szívvel vágyakoztunk hozzád eljönni (14)

277

Élete kisded korában (14)

278

Fájdalmas szent olvasó (14)

279

Fájdalomtól roskadozva  (14)

280

Fatimában földre szállott (14)

281

Fatimában megjelent a szent Szűz (14)

282

Fel magyar nép, hőn magasztald (14)

283

Fogolykiváltó Szűz Anya (14)

284

Földünknek égbe szállt csodája (14)

285

Fönt a fenyves szirttetőn (14)

286

Gyullad az én szívem Szűzanyámért (14)

287

Ha égből földre néz szemed (14)

288

Ha én mindazt elmondhatnám (14)

289

Ha ránézek szent képedre (14)

290

Hálát adunk Tenéked óh szép Szűz Mária (14)

291

Hazánk dicső Védasszonya, üdvözöllek (14)

292

Hódolattal száll az ének (14)

293

Hol vagy, óh szerelmes Jézusom anyja (14)

294

Hozzád a mélységekből szálljon fel imám (14)

295

Hozzád fohászkodunk (14)

296

Hozzád menekszünk, édes jó anyánk (14)

297

Hozzád repül ma hő fohászunk (14)

298

Hozzád sóhajt bús szívünk (14)

299

Isten Anyja! oh emlékezzél meg (14)

300

Isten Anyja, hófehér virágszál (14)

301

Isten anyja, Szűz Mária (14)

302

Isten hozzád Anyánk, már mi elindulunk (14)

303

Isten veled drága szent hely (14)

304

Istennek Anyja! Óh légy oltalma (14)

305

Istent akarjuk! Édes Nagyasszony (14)

306

Jertek hívek az Isten házába (14)

307

Jertek, köszöntsük meg e kedves napot (14)

308

Jessze gyökeréből ma született (14)

309

Jézus Krisztus feltámadott (dicsőséges) (14)

310

Jézus véres verejtéke (fájdalmas) (14)

311

Jézust érted én lelkem (fájdalmas) (14)

312

Jó anyám hagyd még ma egyszer (14)

313

Kármel dicsősége, szüzek ékessége (14)

314

Kegyelem tárháza, Mária Anyám (14)

315

Kegyes égi Királynédat tiszteljed ó magyar (14)

316

Képed előtt térdel (14)

317

Kesergő magyarok édes vigassága (14)

318

Készül a koszorú üdvözletből (14)

319

Kettős szorításban van az egész világ (14)

320

Kinek első szent királyunk fölajánlott (14)

321

Kinyílott a legszebb virág (14)

322

Kisboldogasszony imánk hozzád árad (14)

323

Könnyes a két szemed (14)

324

Köszönteni jöttünk óh, Mária (14)

325

Köszönteni jöttünk, Szűz Mária (14)

326

Köszöntsük most szűz Máriát (14)

327

Köszöntünk Téged jó Anyánk  (14)

328

Lelkemnek hő vágya szeretni Téged (14)

329

Ma lettél megdicsőülve szép Szüz Mária (14)

330

Magasztalja lelkem az én Uramat (14)

331

Magasztalja, magasztalja (Csíksomlyó) (14)

332

Magyar, Szűzanyádnak (14)

333

Magyarország Nagyasszonya!  (14)

334

Magyarország Nagyasszonya (14)

335

Magyarország Pátrónája (14)

336

Május hónap szép virági (14)

337

Május Királynő asszonya (14)

338

Május tizenharmadikán, az Iria völgyében (14)

339

Májusi Királyné, édes Szűzanya! (14)

340

Mária édesanyánk, sereged dala (14)

341

Mária kertjének nyitva ajtaja (14)

342

Mária országa, hit védőbástyája (14)

343

Mária! Gyönyőrű nevednek (14)

344

Mária! Mária! Fényesb a csillagnál (14)

345

Mária, hozzád száll imánk (14)

346

Mária, jó Anyánk (14)

347

Mária, legkedvesebbem (14)

348

Mária, Mária, kinyílott rózsaszál (14)

349

Mária, Mária, kinyílt rózsa (Csíksomlyó) (14)

350

Mária, Mária, mennyei szép hajnal (Erdély) (14)

351

Mária, Mária, reményünk csillaga (14)

352

Mária, Szűzanyám hallgass reám (14)

353

Mária, Szűzanyám, Te légy én pátrónám (14)

354

Mária, téged sosem ért a vétek (14)

355

Máriához, drága Szűzanyánkhoz (14)

356

Máriának tisztelői, tiszta szívvel jöjjetek (14)

357

Máriát dicsérem, Máriának zengjen (14)

358

Megnyílott e kedves hajlék (14)

359

Megnyílt az ég, zeng a szózat (világosság) (14)

360

Megnyilt ma a szép mennyország (14)

361

Megújulva megtisztulva lábaidhoz borulok (14)

362

Megzendült az angyalok hárfája (14)

363

Mennynek, földnek dicsőséges Királynője! (14)

364

Mikolai drága képed (Kolozsvár) (14)

365

Mikor Máriához az Isten angyala (14)

366

Mondj naponként és óránként  (14)

367

Mondj szívem dalt és magasztald (14)

368

Nagyasszonyunk édes (14)

369

Nagyasszonyunk hazánk reménye (14)

370

Néz mi ránk, oh Szűz Anyánk! (14)

371

Nézd jó Anyám, óh Mária hiveidet (14)

372

Nézz le mennyből öröködre (14)

373

Nézz le, édes Anyánk a magas egekből (14)

374

Nyíljon ki szívetekben az örömvirág  (14)

375

Ó áldott Szűzanya (14)

376

Ó kiscelli szent Szűz (Celldömölk) (14)

377

Ó Mária, hallgasd meg esdeklésem (14)

378

Ó szentséges Szűz Mária (Csíksomlyó) (14)

379

Ó, a szeretetnek Királynője (14)

380

Ó, Mária, szüzek Szüze (14)

381

Óh el ne hagyj, oh el ne hagyj (14)

382

Óh életünk reménye (14)

383

Óh Istennek szent Anyja (14)

384

Óh legszentebb szív Asszonya (14)

385

Óh Mária Anyánk hozzád sietünk (14)

386

Óh Mária kinyílt virág* 2ver! (14)

387

Oh Mária, Anyánk, buzgón kérünk (14)

388

Óh Mária, Isten anyja (14)

389

Óh Nagyasszony, nemzetünk reménye (14)

390

Óh Szüzanyám korona fejeden (14)

391

Óh Szűzanyánk, feléd sietnek (14)

392

Október szép őszi haván (14)

393

Örömmel telik meg szívünk (14)

394

Örülj dicsőséges szép Szűz (14)

395

Örvendetes olvasó, mennyei szép koszorú (14)

396

Örvendj Juda városának  (14)

397

Régi magyaroknak Királyné asszonya (14)

398

Rózsafényben tündökölve jött fel (14)

399

Rózsafüzér Királynéja (14)

400

Salve Regina, kegyelmek anyja (14)

401

Sarlós Boldogasszonyt köszönteni (14)

402

Sírok a Te keserveddel (14)

403

Skapuláré királynéja, Szűzanya (14)

404

Százezerszer üdvözlégy, szép Szüz Mária (14)

405

Szent örömre lelkesülve zeng ma (14)

406

Szentséges Szüzanyánk, hozzád  (14)

407

Szép hazánknak hármas halmán (14)

408

Szép Iria tündöklött, május volt éppen (14)

409

Szép májusi nap volt (14)

410

Szépen szólt a kis harang (14)

411

Szeplőtelen vagy, mint szűz liliom (14)

412

Szeptember nyolcadika már elérkezett (14)

413

Szeretetláng asszonya (14)

414

Szeretettel jöttünk hozzád (14)

415

Szeretlek szép Szűz Mária (14)

416

Szeretlek Szűzanyám szívből téged (14)

417

Szűz Mária készül sietséggel (14)

418

Szűz Mária neve napját hogy megélhettük (14)

419

Szűz Mária, Isten szülője (14)

420

Szűz Mária, magyarok védőasszonya (14)

421

Szűz Mária, világ királynője (14)

422

Szűzanyám, tied akarok lenni (14)

423

Szűzi tiszta látomásunk: Mária (14)

424

Téged dicsér az ég és téged áld a föld (14)

425

Téged jöttünk köszönteni (14)

426

Tekints le égből, szűz Anyám (14)

427

Tengercsillag Isten anyja (14)

428

Tengernek csillaga Mária! (14)

429

Térdhajtással, leborulva  (14)

430

Titkok fátyola takar (14)

431

Úrangyalát végzi a kis Bernadett (14)

432

Üdvözlégy boldog Szűzanya (14)

433

Üdvözlégy Mária, Atya Isten lánya (14)

434

Üdvözlégy Mária, Jézus szent Anyja  (14)

435

Üdvözlégy Mária! Kit az Isten Fia (14)

436

Ütött a búcsúzásnak szomorú órája (14)

437

Van egy asszony, fehér asszony (14)

438

Világ Győzedelmes Királynője (14)

439

Világnak Királyné asszonya (14)

440

Zeng a szentek glóriája (14)

441

Zengj szívem dalt, és magasztald (14)

442

Zengje nyelvem, zengje ajkam (14)

443

Áldj meg minket, oh nagy Isten (15)

444

Esünk zsámolyodhoz (Oltáriszentség) (15)

445

Ím arcunkra borulunk előtted (15)

446

Jertek áldozatra hív keresztények (15)

447

Leborulok oltárodnál (15)

448

Óh mennybéli nagy Isten (15)

449

Összegyűltünk kegyelmedet kérni (15)

450

Szent Atyánk, kit Jézus tett atyánkká (15)

451

Szent buzgalom vonz minket (15)

452

Szent lakodba jött néped (15)

453

Szívem égben, szemeim a szent oltárra (15)

454

Adjunk tiszteletet Adalbert püspöknek (16)

455

Ajkainkról zengjen ének (16)

456

Áldja szívünk minden része (16)

457

Áve, égi király híve (16)

458

Bizó szemmel tekintünk (16)

459

Boldog, ki a Vőlegényt égő méccsel várja (16)

460

Boldog Margit, hazánk gyöngye (16)

461

Dicsérjétek, tiszteljétek, oh keresztények (16)

462

Dicsérjük a győzhetetlen szívű bajnokot (16)

463

Dicsőült szent Ferenc (16)

464

Egekből eredett ártatlan virág (16)

465

Égi fények közt (16)

466

Erzsébet, királyoknak édes unokája (16)

467

Gerjedezzen minden szív (16)

468

Golgota orma: szenvedés győzelme (16)

469

Gyulladozó szeretettel (16)

470

Hallgasd meg, hallgasd meg (16)

471

Hívek szemléljétek, mai nap értsétek (16)

472

Hogy dicsérhessünk könnyű énekszóval (16)

473

Hunniának szent királya (16)

474

Istenadta pásztor, köszöntünk ma  (16)

475

Jertek szentjeiben az Urat dicsérni (16)

476

Jó ügyet védtél, Kapisztráni János (16)

477

Jöjjetek mindnyájan (16)

478

Kármel ősi szent hegyén (16)

479

Kérünk, nézz le hű gyermekidre (16)

480

Köszöntünk kisded vértanúk (16)

481

Lámpával kezében vitte az Urat  (16)

482

Lelkesülten, meghatottan álljuk körül (16)

483

Magyar hazánk, te jó anya (himnusz) (16)

484

Magyarország dicsősége (16)

485

Magyarország szép nemes csillaga (16)

486

Mária Magdolna, szeretetnek szép lángja (16)

487

Miklós püspök egykor régen (16)

488

Minden szentek kik az égben (16)

489

Mindenszentek litániája (16)

490

Mindenható, Fölséges jó, Uram, Isten (16)

491

Nagy Szent József, Dávid sarja (16)

492

Nyisd fel szemeidet és láss (16)

493

Ó Szent Ferenc, ki fenn az égben (16)

494

Ó Szent István ősatyánk (16)

495

Ó Szent Márton püspök, példaképünk (16)

496

Ó Szent Márton, rád tekint (16)

497

Óh liljom lelkű szent királyleány (16)

498

Óh Szent József ma ünneplünk (16)

499

Örök Mindenható, irgalmasság Atyja (16)

500

Ősi családnak szentéletű sarja (16)

501

Pál-forduló ünnepnapján (16)

502

Papi szolgálatok hőse (Brenner Jánosról) (16)

503

Sok csodákkal, égi jókkal (16)

504

Szent Anna született Juda nemzetéből (16)

505

Szent Annához, Mária anyjához (16)

506

Szent Antal, ki Istentől vett hatalommal  (16)

507

Szent Benedekhez szálljon fel az ének (16)

508

Szent Flórián vértanú nevét hirdessétek (16)

509

Szent István mártírnak nagy diadalmát (16)

510

Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük (16)

511

Szent József a buzgó kebel (16)

512

Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka (16)

513

Szent Miklós püspök (16)

514

Szent Miklós! nagy neved (16)

515

Szentjeidben csodálandó nagy Isten (16)

516

Szívünk ma rólad zeng, Szent Rita (16)

517

Tündöklő csillaga Magyar nemzetnek (16)

518

Üdvözlégy ég s föld öröme (16)

519

Üdvözlégy szent Anna, Jézus nagyanyja (16)

520

Vértanú püspök, boldog Apor Vilmos (16)

521

Vígadj, boldog Pannónia (himnusz) (16)

522

Világmegváltó Jézusunk (himnusz) (16)

523

Zengd, magyar nemzetünknek (16)

524

Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk (16)

525

A Szentháromság nevében (17)

526

Adj Uram, adj Uram  (17)

527

Bevégeztem itt a pályám (17)

528

Édesanyám mily szépen hangzik (17)

529

Elérkezett életmnek az utolsó órája (17)

530

Életemet uram tőled kaptam (17)

531

Ember a földi lét, nézd mily hamar tűnik (17)

532

Félj, oh ember, mert a halál  (17)

533

Ha majd elérkezett utam a véghatárra (17)

534

Hadd menjek Istenem mindig feléd (17)

535

Hintsetek a koporsóra (17)

536

Hiszek a világot teremtő Istenben (17)

537

Hozzád sír föl esdeklésünk (17)

538

Irgalmas nagy Isten! Ítélő bíránk  (17)

539

Isten! jóság s irgalomnak  (17)

540

Isten, irgalom kútfeje (17)

541

Istenben boldogult szolgádnak (17)

542

Jézus az én reményem (17)

543

Jézus Krisztus drága piros vére (17)

544

Jézusomnak kegyelméből (17)

545

Közelebb, közelebb (17)

546

Most búcsúzunk tőled jó édesanya (17)

547

Ó áldandó Szentháromság (17)

548

Oh örök fény napja, melynek nincs alkonya (17)

549

Óh, irgalmas Atyánk (17)

550

Oh szent oltár, gazdag kincstár (17)

551

Öltözzetek gyászruhába szentolvasóbeliek (17)

552

Örök nyugalmat adj kegyelmes Istenünk (17)

553

Szűz Mária, reménysége  (17)

554

Tekints Uram kérésünkre (17)

555

Úristen, nagy a Te irgalmasságod (17)

556

Adjon Isten jó éjszakát (18)

557

Áldott légyen az Isten (engesztelés) (18)

558

Ároni áldás (18)

559

Az élet tengerén, ezernyi vész között (18)

560

Az Isten vezessen egy boldog életen (18)

561

Az Istennek szent templomában (18)

562

Bizodalmas szívvel hozzád járulunk (18)

563

Dombos Zala zengő dala (18)

564

Eljöttetek a templomba boldogságos (18)

565

Fehérostyás kis Jézuska (18)

566

Ha az Úr nem őrzi házad (18)

567

Hálát adni gyűltünk egybe (18)

568

Három angyal őriz engem (18)

569

Hol szeretet és egyetértés (18)

570

Hozzák immár a Szentírást (18)

571

Imádkozzunk a hazáért (harcban) (18)

572

Isten áldja meg a magyart (18)

573

Ím, eljöttünk Hozzád (18)

574

Jézus Krisztus! az új frigynek (18)

575

Jézuska, Jézuska figyelj most reám (18)

576

Jó atyánkért esdeklünk (18)

577

Jó pásztorunk Isten hozzád (18)

578

Kérésünk hallgasd meg (esőért) (18)

579

Királyi törvény (18)

580

Legyen a béke teveled (18)

581

Leszáll ma a magas mennyből (18)

582

Magyarok Világhimnusza (18)

583

Megkötöm magamat Isten kötelével (18)

584

Mert az eskü által két szív összeforrt (18)

585

Mi Atyánk! ki fenn az égben (18)

586

Mi Atyánk, ki vagy mennyekben (18)

587

Mindeneknek Alkotója (18)

588

Nézz e földi jegyesekre mennyei Jegyes (18)

589

Ó nagy Isten, felajánljuk néked (18)

590

Oltárodhoz jött egy ifjú pár (18)

591

Oltárodhoz jöttem én, kis Királyom (18)

592

Örömóda (18)

593

Ragyogva fénylik már a nap (18)

594

Róma köszöntő (O Roma nobilis) (18)

595

Segélj minket, Uram Isten (18)

596

Székely himnusz (18)

597

Szent örömtől áradoz ma (18)

598

Szeretet áradjon köztünk (18)

599

Szívek égi vőlegénye (18)

600

Szózat (18)

 

 

 

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.