A novai plébánia hivatalos honlapja

BÉRMÁLÁS

Plébániánkon a soron következő bérmálás időpontja:

2016. ....  - Nova

 

 

A bérmálás a "keresztény nagykorúság szentsége". Urunk Pünkösd ünnepén küldte el a Szentlelket az apostolokra. A Szentlélek csodát művelt és művel az egyházzal és az őt befogadó emberekkel. A Szentlélek ma is megerősít bennünket, hogy hitünket megvallva, hitünk szerint tudjunk élni. A bérmálás szentségét a püspök atya szolgáltatja ki - előre meghatározott időpontban - ünnepélyes szentmise keretében.

Plébániáinkon 2 évenként van lehetőség a bérmálkozásra. Fiatalok - 14 éves vagy nyolcadik osztályos kortól - és idősebbek is jelentkezhetnek. Szükséges a folyamatos hittanulás és vallásgyakorlás. A bérmálás szentségében az részesülhet, aki megkeresztelkedett, megfelelően felkészült a szentség felvételére és elkötelezi magát a keresztény életre felnőtt korban is. Amennyiben valakit más plébánián kereszteltek, az illetékes plébániáról 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet köteles bemutatni.

Minden gyermek érzékeny a természetfelettire és a közösségben megélt szeretetre, ezért a hitre nevelés kicsi korától kezdve fontos. Ez elsősorban a szülők kötelessége, hiszen a gyermek keresztelésénél erre tettek ígéretet. Ám ebben mi is szeretnénk segíteni a hittanórák alkalmával. 

Azok a szülők, akik megkereszteltették gyermeküket, de hittanra nem járatják, az Isten előtt tett ígéretüket szegik meg. Azt is jó tudni, hogy önmagában a keresztség nem üdvözít. Ahhoz a hit is kell. Ezt pedig csak a hittanórákon tudja maradéktalanul elsajátítani a gyermek. Ehhez járul még a vasárnapi szentmise rendszeres látogatása, amit lehetőség esetén helyettesíthet a szombat esti (előesti) szentmisén való részvétel.

 

A bérmálásra készülők számára ajánljuk a honlapunkon is elérhető 'Kérdések és válaszok' elsajátítását.

Bérmaszülő az lehet, aki katolikus vallású, a 16. életévét betöltötte és maga is volt bérmálkozó. Ha házas, legyen érvényes katolikus házassága. Éljen hitéhez méltó életet (rendszeresen járjon szentmisére, gyónjon, áldozzon, gyermekeit vallásos lelkületben nevelje, anyagi kötelezettségeit teljesítse). A bérmaszülő feladata, hogy a bérmagyermekét a keresztény életben szóval és példával segítse.
Amennyiben a bérmaszülő adatai a plébánia irattárából nem igazolhatók, bérmálkozását és egyházi házasságát igazolnia kell. A más plébániáról felkért bérmaszülőnek saját, az aktuális lakóhely szerinti, plébánosával igazoltatnia kell, hogy nincs akadálya a bérmaszülői tisztség vállalásának.

Kérjük, hogy a bérmálkozóval együtt a bérmaszülő is áldozzon a szentmisén, azért kérjük, hogy a szentgyónások elvégzéséről ne feledkezzenek meg!

Letölthető dokumentum: A bérmáláshoz szükséges adatok igazolása

 

 

 

„A bérmálás Isten ajándéka, amely segít bennünket, hogy valódi keresztényként éljünk” – a pápa katekézise az általános kihallgatáson

 

A rendkívüli hideg ellenére 2014. január 29-én, szerdán délelőtt több ezer hívő jelent meg a Szent Péter téren, hogy részt vegyen az általános pápai kihallgatáson. Ferenc pápa a szentségekről szóló harmadik katekézisét a bérmálásnak szentelte. Ez a szentség – más néven konfirmáció, vagyis megerősítés - folytatása a keresztségnek, amelyhez szorosan kapcsolódik. Ez a két szentség, az Eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez – ezek a keresztény beavatás szentségei, amely révén a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban új teremtményekké és az egyház tagjaivá válunk.

Ezért van az, hogy a kezdetekben ezt a három szentséget egyidejűleg szolgáltatták ki, a katekumenális út végén, amely általában véve Húsvét vigíliája volt. Ez pecsételte meg a felkészülési folyamatot és a keresztény közösségbe való fokozatos beilleszkedést, amely néhány évig is eltarthatott. Lépésről lépésre történt, hogy a katekumenek felvehessék a keresztség szentségét, majd eljussanak a bérmálkozáshoz és az Oltáriszentség vételéhez.

A bérmálás szentsége a megkenést jelzi és fejezi ki. Valóban, a szent krizma, a szent olaj révén a Szentlélek erejében még inkább hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten Szentje. A „konfirmáció” szó arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet: erősebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat az egyházzal; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igazi tanúiként terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt (vö. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1303. pont).

A pápa rögtönzött szavakkal hozzátette: „Ezért fontos, hogy gondosan neveljük gyermekeinket, hogy részesüljenek ebben a szentségben. Mindnyájan gondoskodunk arról, hogy meg legyenek keresztelve. Ez jó, de talán nem teszünk meg mindent azért, hogy bérmálkozzanak is: így félúton maradnak”. Ez a szentség nagyon fontos a keresztény életben, mert erőt ad nekünk, hogy előre haladjunk! Gondolkozzunk egy kicsit el: valóban törődünk-e vele, hogy gyermekeink részesüljenek a bérmálás szentségében? Ez nagyon fontos.

Ha vannak olyan gyermekeitek, serdülőkorúak, akik még nem bérmálkoztak, és olyan korban vannak, hogy a szentséghez járulhatnak, tegyetek meg mindent, hogy részesüljenek a teljes keresztény beavatásban és megkapják a Szentlélek erejét! Ez nagyon fontos! Természetesen fontos, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítést kapjanak, amelynek az a célja, hogy személyesen csatlakozzanak a Krisztusba vetett hithez és felébredjen bennük az egyházhoz való tartozás érzéke.

A bérmálás, mint minden szentség, nem az emberek, hanem Isten műve – folytatta katekézisében a pápa. Isten gondját viseli életünknek és Fia képmására kíván átalakítani bennünket, hogy képesek legyünk szeretni, mint ahogy Ő szeretett minket. Eláraszt bennünket Szent Lelkével, akinek cselekedete áthatja személyünket és életünket, mint ahogy ez kitűnik a Szentlélek hét ajándékából, amelyet a Hagyomány, a Szentírás fényében mindig hangsúlyozott.

A pápa ezután felsorolta ezeket az ajándékokat – hozzátéve – „nem akarom megkérdezni, hogy emlékeztek-e rájuk, így nevetekben én mondom el”: 1. Bölcsesség, 2. Értelem, 3. Jótanács, 4. Tudomány, 5. Lelki erősség, 6. Jámborság, 7. Istenfélelem. Ezeket az ajándékokat a Szentlélek adta nekünk a bérmálás szentségében – mondta Ferenc pápa, majd bejelentette, hogy a szentségekről szóló katekézisek után ezekről az ajándékokról fog tanításában szólni az általános kihallgatásokon.

„Amikor befogadjuk szívünkbe a Szentlelket és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá életünkben és általunk maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani. Ő szolgálja a testvéreket, ő áll közel a szükséget szenvedőkhöz, az utolsókhoz, ő teremt szeretetközösséget, ő hinti el a béke magvait. Gondoljátok csak el, hogy ez milyen fontos: a Szentlélek által maga Krisztus teszi mindezt közöttünk és értünk. Ezért fontos, hogy a gyermekek, a fiatalok részesüljenek ebben a szentségben”.

Ferenc pápa végül ezekkel a szavakkal fejezte be olasz nyelvű katekézisét: „Kedves testvérek, emlékezzünk rá, hogy mindnyájan részesültünk a bérmálás szentségében! Emlékezzünk rá, hogy mindenekelőtt köszönetet mondjunk az Úrnak ezért az ajándékért, és kérjük: segítsen, hogy valódi keresztényekként élhessünk, hogy mindig örömmel haladjunk előre a Szentlélek szerint, amelyet nekünk adott”.

Forrás: Vatikáni Hírek

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.